ordinateur en panne, que faire ?

Le
Jérome
Äîïåê ñ.ï.à.ì?!,

ÁÙ¦bµ¥¤H·j´MÂI¾ ! !? ¤£¦pÅý¤Hª½±µ¬Ý¨ì§A !
§AÁÙ¦bªáµÛ¤j§â¶r²¼¡Aµ¥«Ýºô¸ô¨Ï¥ÎªÌ·j´M§Aªº¼s§i¶Ü?
¬ÝµÛ¨CÂIÀ»¤@¦¸´N¤Ö±¼¤j§â¼Ðª÷ªº±z¡A¤ß¥¿¦bºw¦å§a ! i
´N¬O­nÀò±o³Ì¤j§ë½è³ø¹S²v
´N¬O­n¥Hµu®É¶¡¬Ý±o¨ì®Ä¯q¶i¤J [l
´N¬O­nÅý®ø¶OªÌ¯à°÷°O±o§A! ! ¼s§
¥H¤p³Õ¤jªº³Ì¨Î¼s§i§Q¾¹¡A¥þ¤Ñ­Ô¬°±z©ñ°eªº°Ó«~¸ê°T
½Ð¦p¦³¥´ÂZ½Ð¨£½Ì¡A¤£§Æ±æ¦A¦¬¨ì¡A¶ñ¼g«á«ö¨ú®ø
¡@ Îòîìñòè áëèæíåìó ñâîåìó ñ ïîëüçîé äëÿ áèçíåñà,
íà çàâèñòü êîíêóðåíòó!d3NG'
Å-ìåéë ð à ñ ñ û ë ê è ïî Ðîññèè, ñòðàíàì ÑÍÃ è âñåìó ìèðó
Ìû ìîæåì ÂѨ!!!Òðåòüÿ ðàññûëêà - áåñïëàòíî!!!
Íó âîò :) ïîçäðàâëÿåì, Âû ñòàëè íàøèì çàêàç÷èêîì!!!
Ìîæåòå çâîíèòü ïî òåëåôîíó _495]642-5294 Àííà
$B?=$7$^$9!#:#2s!"CO0h>R2pBP>]J$$!#!J<+F0$G=hM}$7$^
g$,$4$6$$$^$9!#$4
N;>5(B$B2<$5$$!#!K(B$O0J2<$NLsB+$r<i$j$^$9
!#(B$B"#Ev<R$+$i$N$4>7BT$
$B@ZL5NA$H@_Dj$5$;$FD:$-$^$7$?!#!""c(B2,500$B1_J,"
%S%9(B$B%]%$%s%H$bEPO?D>8e$K<+$9!#99$K-$I$N0-MQôfZftfO.åWIðfIfXfXf,µ,Ü,
·
YöIS",è. Ñàìûå íîâûå è òî÷íûå áàçû
Ñàìûå ïîäðîáíûå âûáîðêè ïî ðåãèîíàì è îòðàñëÿì
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è ÏÎ
ïîäðîáíûé îò÷¸ò î ïðîèçâåä¸ííîé ð'à'ñ'ñ'û'ë'ê'åêà÷åñòâåííûé ñåðâèñ
Ø,è.åWI<t??.åWôTsTsTô
@@@@@Y,g,ÉZ©M,ª, ,é"a.û,͐¥"ñ-§Oó.â,
ðfIfXfXf,µ,ÜT-V,Ñ.ú'èT'I,Ñ.ú'èTZÊ
fO©.ú'èT?ï,¢.ú'èTf"fS.ú'èT

ð,µ,Ü,·Y

T.T.T
Vos réponses
Gagnez chaque mois un abonnement Premium avec GNT : Inscrivez-vous !
Trier par : date / pertinence
NM
Le #1845401
hello Jérome you wrote

Äîïåê ñ.ï.à.ì?!,

ÁÙ¦bµ¥¤H·j´MÂI¾ ! !? ¤£¦pÅý¤Hª½±µ¬Ý¨ì§A !
§AÁÙ¦bªáµÛ¤j§â¶r²¼¡Aµ¥«Ýºô¸ô¨Ï¥ÎªÌ·j´M§Aªº¼s§i¶Ü?En quoi postes tu ?

;o)

Jérome
Le #1845400
NM 45e42264$0$10411$
hello Jérome you wrote

Äîïåê ñ.ï.à.ì?!,

ÁÙ¦bµ¥¤H·j´MÂI¾ ! !? ¤£¦pÅý¤Hª½±µ¬Ý¨ì§A !
§AÁÙ¦bªáµÛ¤j§â¶r²¼¡Aµ¥«Ýºô¸ô¨Ï¥ÎªÌ·j´M§Aªº¼s§i¶Ü?En quoi postes tu ?


åê ñ.N¤Ö±¼¤j§â¼ï¨!!!Òðåòüÿ ðàññûëêà
çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8e$K<+$9!#99$K-d3NG'_
7$^$9!#:#2s!"A¶ñ¼g«

åôîð,µ,Ü

T.T.T


lefloch
Le #1845394
ben, il poste "en panne" ;-)


"Jérome" 45e4238d$0$4613$
NM 45e42264$0$10411$
hello Jérome you wrote

Äîïåê ñ.ï.à.ì?!,

ÁÙ¦bµ¥¤H·j´MÂI¾ ! !? ¤£¦pÅý¤Hª½±µ¬Ý¨ì§A !
§AÁÙ¦bªáµÛ¤j§â¶r²¼¡Aµ¥«Ýºô¸ô¨Ï¥ÎªÌ·j´M§Aªº¼s§i¶Ü?En quoi postes tu ?


åê ñ.N¤Ö±¼¤j§â¼ï¨!!!Òðåòüÿ ðàññûëêà
çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8e$K<+$9!#99$K-d3NG'_
7$^$9!#:#2s!"A¶ñ¼g«

åôîð,µ,Ü

T.T.T

Jérome
Le #1845393
lefloch es1pvl$gi0$

ben, il poste "en panne" ;-)±¼¤j§â¼ï¶¡¬Ý±o

NM
Le #1849724
hello Jérome you wrote

lefloch es1pvl$gi0$

ben, il poste "en panne" ;-)±¼¤j§â¼ï¶¡¬Ý±o


Lol

Tu postes ( a posté ) avec une connection de secours Free de Paris ? ;-)

Tu as encore Outlookexpress5 ...


Maintenant tu es à Marseille ?

Brake-down ;-)

Ici la planette Mars, demandons permission atterissage soucoupe...

lol
--
CrAzYbOb

Reply to valid.
It could be something, it might mean nothing.

Since I lost MD So, everything went wrong


Christophe
Le #1849722
NM

Ici la planette Mars, demandons permission atterissage soucoupe...


on va arranger ça, j'ai de la place dans mon 12 m2 rue de la pompe

NM
Le #1849721
hello Christophe you wrote

NM

Ici la planette Mars, demandons permission atterissage soucoupe...


on va arranger ça, j'ai de la place dans mon 12 m2 rue de la pompe


lol

Je crois qu'il est en panne quelque part entre Marseille et Paris..

Il est de nouveau sur la connexion de secours ...

S'il est marseillais qu'il ne s'inquiéte surtout pas pour le matchs de
foot , je suis de Nice et nous on les perd toujours...

Dis lui de rentrer à la maison sans crainte.

;-)

Héhé rue de la pompe c'est Class.

bob


Christophe
Le #1849720
NM 45e47f26$0$7111$

Héhé rue de la pompe c'est Class.


mouais, avant j'étais avenue georges mandel, plus près du
trocadéro dans un 600 m2 mais je suis au rmi aujourd'hui et
je ne puis entretenir mon 600 m2 sans avoir à traficoter dans
le coin de victor hugo et champ élysés...

Christophe Trollvabien

Christophe
Le #1849711
Didier Cuidet
Le Tue, 27 Feb 2007 13:14:46 +0100, dans
fr.petites-annonces.informatique.materiel, "Jérome"

Äîïåê ñ.ï.à.ì?!,


Bonjour, aussi.

ÁÙ¦bµ¥¤H·j´MÂI¾ ! !? ¤£¦pÅý¤Hª½±µ¬Ý¨ì§A !


Vous croyez ?


non


§AÁÙ¦bªáµÛ¤j§â¶r²¼¡Aµ¥«Ýºô¸ô¨Ï¥ÎªÌ·j´M§Aªº¼s§i¶Ü?


Sans blague ?


si


¬ÝµÛ¨CÂIÀ»¤@¦¸´N¤Ö±¼¤j§â¼Ðª÷ªº±z¡A¤ß¥¿¦bºw¦å§a ! i


Ah ! Le con !


je dirai plutôt le pôvre


´N¬O­nÀò±o³Ì¤j§ë½è³ø¹S²v


Mais non.


mais si

´N¬O­n¥Hµu®É¶¡¬Ý±o¨ì®Ä¯q¶i¤J [l


Pas possible !


ben si


´N¬O­nÅý®ø¶OªÌ¯à°÷°O±o§A! ! ¼s§
¥H¤p³Õ¤jªº³Ì¨Î¼s§i§Q¾¹¡A¥þ¤Ñ­Ô¬°±z©ñ°eªº°Ó«~¸ê°T
½Ð¦p¦³¥´ÂZ½Ð¨£½Ì¡A¤£§Æ±æ¦A¦¬¨ì¡A¶ñ¼g«á«ö¨ú®ø


Ça m'étonnerait.


pourtant, regardez mieux, vous comprendrez


¡@ Îòîìñòè áëèæíåìó ñâîåìó ñ ïîëüçîé äëÿ áèçíåñà,


Bon, ça n'est pas tout ça, mais l'heure passe, et j'ai mon
Åý®ø¶OªÌ¯à°÷°O±o sur le feu.


votre chat sur le feu?


Mes hommages à votre Ш£½Ì¡A¤£§ et à bientôt.


je lui en ferai part quand elle reviendra au bercail, ça
fait quatre ans qu'elle est partie....


Pour les tests, il y a

je sais bien, ça n'fait rien, ti la li la li la la........

http://moderation.frhs.free.fr


raté !....mdr !.....

[Note : commentaires désactivés.
Par M C, mardi 30 janvier 2007 à 15:50 :: Informations
Suite à de nombreux abus (spam), les commentaires sont définitivement
désactivés.]


Publicité
Poster une réponse
Anonyme